[Thông báo ra mắt] Tranh Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật

[Thông báo ra mắt]

NAM MÔ BẢO LIÊN HOA THIỆN TRỤ SA LA THỤ VƯƠNG PHẬT

Tranh được trình bày bởi Phòng vẽ Tản viên

Hoanh nghênh quý Phật tử, tín chúng tải ảnh in ấn.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Email: vanhoatanvien@gmail.com

Thông báo ra mắt tranh
NAM MÔ BẢO LIÊN HOA THIỆN TRỤ SA LA THỤ VƯƠNG PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *