In tờ rơi, tờ gấp cho sự kiện đặc biệt chuyên nghiệp