In tờ rơi, tờ gấp tăng hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo